COMPANY OPERATION MANAGEMENT KFT.

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT

 

Az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt „A rendszer által naplózott egyéb személyes adatok” megnevezésű adatkezeléshez. A Társaság a fentebb megnevezett adatkezelést jogos érdek jogalapon végzi, amelyhez kapcsolódóan az érdekmérlegelési tesztet az alábbiak szerint végezte el.

1. Adatkezelő részéről fennálló jogos érdek azonosítása

1.1. Adatkezelés célja

Honlap biztonságos üzemeltetése, a rendszer informatikai biztonságának biztosítása, valamint a honlap szolgáltatásainak elérhetetlenségét okozó túlterheléses támadások elleni védelem biztosítása.

1.2. Jogos érdek bemutatása

A Társaságnak kényszerítő erejű jogos érdeke, hogy a honlapra látogató felhasználók személyes adatnak minősülő online azonosítóját (IP cím), valamint a böngészéssel összefüggésben keletkező egyéb személyes adatokat (böngészés időpontja) rögzítse, és így a honlapra és nyilvános elektronikus szolgáltatásokra irányuló külső támadásokat ezzel megelőzze.

Megállapítás:

A fentiek alapján a Társaság részéről az adatkezeléshez fűződő érdek törvényes, egyértelmű és valós, így a jogos érdek fennállása megállapítható.

2. Az adatkezelés szükségességének vizsgálata

2.1. A cél eléréséhez miért van szükség az adatkezelésre?

A fentebb megnevezett célt a Társaság kizárólag a honlapra látogató felhasználók bizonyos adatainak rögzítésével és automatizált elemzésével képes elérni.

2.2. A cél eléréséhez rendelkezésre áll-e más alternatív megoldás?

A Társaságnak nem áll rendelkezésre olyan alternatív eszköz, eljárás, vagy megoldás, melynek segítségével a fentebbi célt adatkezelés nélkül tudná elérni.

Amennyiben a fenti adatkezelést a Társaság nem végzi el, úgy fennáll annak a veszélye, hogy a honlap, illetve a honlapról elérhető egyéb szolgáltatások elérhetetlenné válnak, így a Társaság nem tudja online szolgáltatásait ügyfelei számára biztosítani.

Megállapítás:

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Társaság által meghatározott cél eléréséhez szükséges az adatkezelés.

3. Az érintettek részéről fennálló érdekek és jogok azonosítása

3.1. A Társaság kapcsolata az érintettekkel

Az érintettek a Társasággal sokféle kapcsolatban állhatnak; lehetnek a Társasággal korábban már szerződött, vagy szerződni kívánó személyek, érdeklődők, vagy információt kereső személyek.

3.2. Az érintett ésszerű elvárásai, érdekei, alapvető jogai vagy szabadságai

Az érintett ésszerű elvárása, hogy a Társaság ne tegyen olyan lépéseket, melyek lehetővé teszik az online azonosítók (IP cím) közvetlen összekapcsolását az érintettek nevével vagy lakcímével, és, hogy az online azonosítók automatikus rögzítése és elemzése kizárólag a honlap biztonságos működését szolgálja.

3.3. Az adatkezelés kedvező és kedvezőtlen hatásai az érintettre nézve

Az adatkezelésnek önmagában nincs kedvezőtlen hatása az érintettre nézve, az adatkezelést az érintett nem érzékeli, valamint nincs ránézve joghatással.

Megállapítás:

A fentiek alapján a Társaság felmérte, és figyelembe vette az érintettek részéről fennálló érdekeket és jogokat.

4. Az érdekmérlegelési teszt eredménye

4.1. Jogos érdek fennállása

A Társaság vitathatatlan érdeke, hogy online szolgáltatásainak folytonosságát biztosítsa, a külső támadásokat időben észlelje, és azokra megfelelő intézkedésekkel reagáljon.

4.2. Adatkezelés szükségessége

A cél elérése érdekében a személyes adatok kezelése nélkülözhetetlen.

4.3. Arányosság

Az érintett információs önrendelkezési joga bizonyos esetekben a szükséges és arányos módon korlátozható. A Társaság érdeke az érintett (Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt) személyes adatainak a kezelése a Honlap biztonságos üzemeltetése, mint cél érdekében. Tekintve, hogy a kezelt személyes adatok csak a cél érdekében és a cél eléréshez szükséges időtartamig kerülnek megőrzésre és felhasználásra, azokhoz csak szűk és a feltétlenül szükséges körben férhetnek hozzá. A Társaság gondoskodik a személyes adatok biztonságos megőrzéséről, valamint figyelembe vette az érintett érdekeit, jogait, és ésszerű elvárásait, így a kívánt cél elérése érdekében arányos az érintett információs önrendelkezési jogának korlátozása.

Összegzés:

A mérlegelés eredményeként megállapítható, hogy az adatkezelés nem jelent szükségtelen és aránytalan korlátozást az érintett érdekeire, alapvető jogaira vagy szabadságaira nézve. Az érintett már a személyes adatok kezelésének kezdetekor megismeri az adatkezelés körülményeit, és az őt megillető jogokat. Az érintett az adatkezelés ellen tiltakozhat.

A fenti mérlegelés alapján megállapítható, hogy az adatkezelés szükséges és arányos, nem okoz indokolatlan beavatkozást az érintett magánszférájába, a Társaság jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat.